محاسبه قدرت موتور برای تجهیزات نوار کاهش یافته است