استفاده از w از وضع موجود و روند توسعه از چین گرافیک تجهیزات در خرد کردن ترکیب